Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných společností HumbleWood s.r.o., IČO: 05289785, se sídlem Kamýcká 1281, Suchdol, 165 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 261292 (dále jen „Provozovatel“), coby správcem osobních údajů, v souvislosti s provozem e-shopu Provozovatele na webové stránce www.dogsie.cz (dále jen „Web dogsie.cz“), prostřednictvím kterého uživatelé uzavírají kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) s Provozovatelem.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail vase@dogsie.cz.

1. Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme?

1.1. Uzavření Smlouvy a plnění Smlouvy

Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření Kupní smlouvy a realizace závazků ze Kupní smlouvy. K tomu potřebujeme údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení), případně identifikační údaje fyzických osob v angažmá, pokud je Kupní smlouva uzavírána za kupujícího – právnickou osobu,
 • kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací a fakturační adresa), případně kontaktní údaje fyzických osob v angažmá, pokud je Kupní smlouva uzavírána za kupujícího – právnickou osobu,
 • v závislosti na volbu způsobu platby za Vámi objednané zboží též číslo bankovního účtu a jiné platební údaje,
 • informace z komunikace s Vámi a informace o plnění Kupní smlouvy,
 • narozeniny a jméno psa patřícího osobě uvedené v Kupní smlouvě.

Jakožto našim zákazníkům Vám za účelem usnadnění objednávání zboží prostřednictvím rozhraní Webu dogsie.cz zřizujeme po uzavření Kupní smlouvy Uživatelský účet. V souvislosti s tím, nad rámec výše uvedených údajů, zpracováváme také:

 • údaje o Vašich objednávkách a předplatných,
 • přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo),
 • údaje o odměnách získaných za nákupy u Provozovatele.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro sjednání Kupní smlouvy a plnění našich smluvních povinností plynoucích z Kupní smlouvy.

1.2. Oprávněné zájmy a právní povinnosti

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při plnění Kupní smlouvy jednali v souladu s právními předpisy.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností nebo archivování.

Vzhledem ke skutečnosti, že vám v případě uzavírání Kupní smlouvy skrze e-shop na Webu dogsie.cz umožňujeme hradit kupní cenu též prostřednictvím platební brány GoPay provozované společností GOPAY s.r.o., IČO: 260 46 768, se sídlem Planá 67, PSČ 37001 (dále jen „GOPAY“), musíme plnit povinnosti, které pro nás vyplývají ze smlouvy uzavřené se společností GOPAY. Mezi takové naše povinnosti patří i povinnost uchovávat doklady o dodání zboží našim zákazníkům.

1.3. Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)

Našim zákazníkům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, nebo osobám, které se přihlásili k odběru novinek prostřednictvím Webu dogsie.cz, a za tímto účelem nám sdělili svůj e-mail, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na e-mailu uvedeném výše.

V rámci naší činnosti může docházet k profilování (např. pro účely cílení reklamy), při jakémkoli rozhodování o právech a povinnostech našich zákazníků je však vždy zahrnut lidský faktor.

Za účelem zjišťování, jak Web dogsie.cz využíván a jeho následného zlepšování pak sledujeme i chování našich klientů pomocí tzv. logování a trackování (tedy historii přihlašování a využívání jednotlivých funkcí Webu dogsie.cz).

2. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci Webu dogsie.cz.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, není-li níže uvedeno jinak.

Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme následující zpracovatele:

 • Integromat s.r.o., IČO: 29152861 (provozovatel služby Integromat sloužící k automatizaci aplikací, webových stránek a služeb třetích stran),
 • The Rocket Science Group, LLC, se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (provozovatel služby rozesílání e-mailových kampaní MailChimp); může se jednat o předání údajů do USA za podmínek tzv. Privacy Shieldu (https://www.privacyshield.gov/)
 • CZ, s.r.o., IČO: 02762943 (provozovatel služeb automatizovaného e-mailingu)
 • Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (provozovatel služby Google Disc, Google AdWords)
 • Adlive marketing s.r.o., IČO: 05850827 (služby marketingové agentury)
 • Datagran (nástroj pro optimalizaci kampaní na sítích Facebook a Instagram),
 • Solitea Česká republika, a.s., IČO: 25568736 (provozovatel služby iDoklad)
 • Účetní mentoring, s.r.o., IČO: 03961427 (poskytovatel účetních služeb)
 • Central Warehouse Solution s.r.o., IČO: 04253311 (poskytovatel služby Skladon – odbavování zboží, služby fulfilmentu)
 • Facebook Ireland – 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland Dublin 2 (služba Facebook a Instagram)
 • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, provozovatel služby Zásilkovna,
 • Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland (provozovatel služeb WordPress a WooCommerce pro správu e-shopu, objednávkový systém),
 • Slack Technologies, Inc., 500 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, United States (provozovatel aplikace Slack). Jedná se o předání osobních údajů do USA za podmínek tzv. Privacy Shieldu.

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

Osobní údaje mohou být předány též společnosti GOPAY v souvislosti s plněním našich závazků vůči této společnosti, a dále jednotlivým přepravcům zajišťujícím doručování zboží našim zákazníkům.

3. Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně na Webu dogsie.cz, a dále systémy jednotlivých zpracovatelů, jak jsou uvedeny výše.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a nezasahujeme do Vašeho soukromého a osobního života.

4. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

4.1. Kupní smlouva, Uživatelský účet a oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely plnění Kupní smlouvy uchováváme po dobu účinnosti Kupní smlouvy.

Poté Vaše údaje uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let od vzniku relevantní události) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči Provozovateli, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, bydliště/sídlo) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), případně takové identifikační a kontaktní údaje fyzických osob v angažmá, údaje o plnění Kupní smlouvy (obsah Kupní smlouvy, informace o jejím plnění), informace z komunikace s Vámi. Není-li to odůvodněno zahájením určitého řízení, zpracováváme údaje po dobu 5 let od zániku Kupní smlouvy.

Váš Uživatelský účet, který Vám v rámci Webu dogsie.cz zakládáme, uchováváme, dokud jej nezrušíte, nejdéle po dobu 5 let od okamžiku posledního přihlášení.

4.2. Právní povinnosti

Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

S ohledem na naši povinnost vyplývající ze smlouvy, kterou jsme uzavřeli se společnosti GOPAY, uchováváme po dobu 10 let od provedení transakce (prostřednictvím platební brány GoPay) doklady o dodání zboží Vám.

Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

4.3. Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma.

Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

5. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Sochora 27, 170 00 Praha 7,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6. Jak Vaše osobní údaje chráníme

K zabezpečení údajů slouží mimo jiné následující prostředky zabezpečení:

 • Antivirové ochrany, firewally,
 • Šifrování,
 • Ochrana přístupovými hesly, autorizačními údaji,
 • Prostředky fyzické ochrany (střežené objekty, uzamykatelné prostory), a další.